Bel Gà – Vietnamese Family Day (April 14, 2024)

Bel Gà – Vietnamese Family Day (April 14, 2024)

We are thrilled to announce our first Family Day event at Bel Gà, where we celebrated togetherness and unity across all our locations. Taking place simultaneously across our facilities, the event garnered enthusiastic participation from our employees. Notably, at our Bảo Lộc site, we were honored to have the presence of Mr. Ben Cliteur, the CEO of Bel Gà Vietnam and Myanmar, and Mr. Jan Van Den Brink, the Technical Manager of Bel Gà Vietnam and Myanmar, along with their families. During the event, Mr. Ben Cliteur shared his insights, highlighting the importance of family as a source of support, security, and unconditional love. He emphasized the familial bond within Bel Gà, urging us, as team members, to showcase the strength of our Bel Gà family to our own families.

Chúng tôi rất vui mừng thông báo về sự kiện Ngày Gia đình đầu tiên tại Bel Gà, nơi chúng tôi kỷ niệm về tinh thần đoàn kết và hoạt động này đã diển ra đồng loạt tại tất cả các cơ sở. Sự kiện đã thu hút sự tham gia nhiệt tình từ các nhân viên của chúng tôi. Đáng chú ý, tại cơ sở Bảo Lộc, chúng tôi rất vinh dự khi có sự hiện diện của ông Ben Cliteur, Tổng Giám Đốc của Bel Gà Việt Nam và Myanmar, và ông Jan Van Den Brink, Giám Đốc Kỹ thuật của Bel Gà Việt Nam và Myanmar, cùng với gia đình của họ. Tại sự kiện này, ông Ben Cliteur chia sẻ những quan điểm của mình, nhấn mạnh tầm quan trọng của gia đình như một nguồn hỗ trợ, an toàn và tình yêu vô điều kiện. Ông nhấn mạnh về mối liên kết gia đình trong Bel Gà, kêu gọi chúng ta, như những thành viên trong đội, phải thể hiện sức mạnh của Gia đình Bel Gà giữa chúng ta đến với gia đình của mình.

Chia sẻ bài viết


null

Quality

null

Quantity

null

Transportation

null

Technical Support