Quy định chung

TIÊU CHUẨN VÀ CHẤT LƯỢNG GÀ CON

Gà giống chất lượng

Gà con được cung cấp là gà con một ngày tuổi nuôi lấy thịt hoặc lấy trứng, được nuôi từ các trang trại của Bel Gà, đã được chủng ngừa các vắc-xin đầy đủ.

Gà con khỏe mạnh và không có biểu hiện bệnh.


PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI GIAN GIAO NHẬN

Thông báo

Số lượng và đơn giá của Gà con sẽ do hai bên thống nhất trong hợp đồng.

Việc thông báo đơn hàng và xác nhận đơn hàng sẽ được thực hiện bằng văn bản, email hoặc fax. Việc đặt hàng qua điện thoại chỉ có giá trị khi Gà con thực tế được giao nhận giữa Các Bên và được ghi nhận trong Biên Bản Giao Nhận, có chữ ký xác nhận của đại diện Bên Bán và đại diện của Bên Mua.

Giao nhận

Gà con sẽ được Bên Bán giao tại trại của Bên Mua (trừ khi các Bên có thỏa thuận khác). Việc giao nhận Gà con phải được lập thành văn bản (“Biên Bản Giao Nhận”) có chữ ký của đại diện Bên Bán và đại diện nhận Gà con của Bên Mua.

Bên mua sẽ chịu các chi phí bốc hàng và vận chuyển đến địa điểm giao hàng.

Trong thời hạn bảy (07) ngày tính từ ngày tính từ ngày Biên Bản Giao Nhận được ký hoặc được xác nhận, nếu có Gà con bị chết do lỗi của Bên Bán thì Bên Bán sẽ giao bù số lượng Gà con đã chết đó trong đợt giao hàng tiếp theo (trừ khi các Bên có thỏa thuận khác),sau thời hạn bảy (07) ngày, Bên Bán sẽ không còn trách nhiệm đối với các Gà con đã được giao cho Bên Mua theo thỏa thuận hợp đồng.


PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Thanh toán

Bên Mua sẽ thanh toán 100% Giá Trị Hàng Hóa và các khoản phí dịch vụ, chi phí vận chuyển (nếu có) cho từng đợt giao hàng, trong thời hạn bảy (07) ngày tính từ ngày Biên Bản Giao Nhận được ký và Bên Bán đã xuất hóa đơn tài chính cho Bên Mua.
Trừ khi các Bên có thỏa thuận khác, việc thanh toán sẽ được thực hiện bằng phương pháp chuyển khoản vào tài khoản của Bên Bán.


CAM KẾT KHÁC

Quy định

Mỗi Bên có đầy đủ  quyền hạn hợp pháp để ký kết và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng và theo quy định pháp luật.
Mỗi Bên sẽ không thực hiện bất kỳ hành vi nào gây hại hoặc có thể gây hại, ảnh hưởng bất lợi đến bất kỳ lợi ích nào của Bên còn lại.
Bên Mua cam kết sẽ không sử dụng các thông tin, tài liệu, dữ liệu, hình ảnh, kiểu dáng, nhãn hiệu, biểu tượng, sản phẩm hay bất kì tài sản nào là đối tượng của pháp luật về sở hữu trí tuệ của Bên Bán và/hoặc bất kỳ bên thứ ba khác mà Bên Mua không được phép sử dụng hợp pháp.

Cam kết

Bên Mua cam kết chỉ sử dụng chỉ sử dụng Gà con cho hoạt động chăn nuôi của chính mình, không chuyển giao chuyển nhượng, cho, tặng hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác chuyển giao Gà con cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, trừ khi được Bên Bán đồng ý.

Nếu Bên Bán bán số lượng Gà con không đủ như các Bên đã thống thất thì Bên Bán đồng ý trả cho Bên Mua một khoản chênh lệnh giá đối với số lượng Gà con mà Bên Bán đã giao thiếu.

null

Chất lượng

null

Số lượng

null

Vận chuyển

null

Hỗ trợ kỹ thuật